Сонин сэтгүүл төв
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

СОНИН, СЭТГҮҮЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ТӨВ 


1.Б.Нямдорж – Өдрийн сонин – Дэд Ерөнхийлөгч
2. М. Уранчимэг – Гранд сэтгүүлийн эрхлэгч -УЗ-ийн гишүүн
3. Ц.Цэвээнхэрлэн- 
4. Болормаа – Өнөөдөр сонин 
5. Бэхбаяр –
6. Ариунтуяа –
7. Х.Бүрэнтогтох – Opendoor 
8. П.Хашчулуун – Өдрийн сонин
9. И.Наранчимэг – Ган зам